ROS (H? ?i?u hành cho robot) cung c?p các th? vi?n và các c?ng c? ?? giúp các nhà phát tri?n ph?n m?m t?o ra các ?ng d?ng cho robot. Nó cung c?p ph?n c?ng tr?u t??ng, trình ?i?u khi?n thi?t b?, th? vi?n, hi?n th? tr?c quan, tin nh?n g??i nh?n, qu?n ly gói, và nhi?u h?n n?a. ROS ???c c?p phép theo gi?y phép ngu?n m? BSD.

Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 簡體中文 | Ukrainian | Vietnamese

ROS:

 • Cài ??t

  • Cài ??t ROS trên máy.

  D?n nh?p

  • Tìm hi?u v? các khái ni?m, th? vi?n, t?ng quan v? ROS.

  H??ng d?n

  • H??ng d?n t?ng b??c ?? h?c và th?c hành ROS

  ?óng góp

  • Làm th? nào ?? tham gia v?i c?ng ??ng ROS.

  H? tr?

  • Tìm ki?m s? h? tr? khi g?p v?n ??.

Ph?n m?m:

Ph?n c?ng robot:

 • Robots

  • Robots mà b?n có th? s? d?ng v?i ROS.

  C?m bi?n

  • Trình ?i?u khi?n c?m bi?n cho ROS.

  ??ng c?

  • Trình ?i?u khi?n, b? ?i?u khi?n ??ng c? cho ROS.

?n ph?m, các khóa h?c và s? ki?n:

 • Bài báo

  • Các bài báo ?? xu?t b?n v?i vi?c tri?n khai m? ngu?n m? có s?n.
 • Sách

  • Sách ?? xu?t b?n v?i tài li?u và h??ng d?n v?i m? ngu?n m? có s?n.
 • Khóa h?c

  • Các khóa h?c s? d?ng ho?c gi?ng d?y ROS.
 • S? ki?n

  • Các s? ki?n và tài li?u d?a trên ROS.

There are several mirrors of this wiki for use around the world

Wiki: vn (2017-08-08 02:55:06由HoangGiang88編輯)

依依社区电影久草热久草在线视频大香蕉在线大香蕉在线深夜福利视频大全